Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Książki dla biznesu -> Prowadzenie biznesu
Książki dla biznesu: Prowadzenie biznesu
Tutaj znajdziesz książki, które zajmują się różnymi aspektami działania i zarządzania firmą. Odrzuciliśmy te, które uznaliśmy za nieprzydatne dla małych firm. W zasadzie należałoby je przeczytać po kolei - a co najmniej kilka z nich.
Zestawianie tej kategorii przysporzyło nam najwięcej problemów. Staraliśmy się wybierać pozycje sensowne cenowo i treściowo. Jeżeli interesuje Cię szczególnie jeden z tematów, możesz wybrać pełne listy dostępnych pozycji (małe linki niżej).
Przedtem jednak przejrzyj nasze propozycje.

 

Marketing | Public Relations | Controlling | Dotacje UE |  Kredyt | Faktoring | Reklama |
Negocjacje | Ubezpieczenia | Ochrona danych osobowych |

Aby zapoznać się z pełnym opisem i okładką wybranej książki oraz aktualną ceną - kliknij na jej tytuł. Nie podajemy cen, gdyż nie jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować zmieniających się rabatów i promocji.

  Jeżeli chcesz obejrzeć więcej niż jedną książkę z listy - klikaj na tytuły prawym klawiszem myszki i wybieraj opcje:
  - MS Internet Explorer: "Otwórz łącze w nowym oknie", "Otwórz łącze w nowej karcie"
  - FireFox ENG: "Open Link in New Tab"
  - Opera PL: "Otwórz na karcie w tle"

Bankowy tytuł wykonawczy
W zakresie dochodzenia należności od dłużników bankom przysługuje szczególny przywilej. Podmiotami, które najbardziej powinny być zainteresowane tym przywilejem, są zarówno same banki, jak i osoby fizyczne oraz prawne, które zawarły już lub rozważają zawarcie z bankami umów o kredyt bankowy, umów pożyczki bankowej, umów o dyskonto weksla, umów gwarancji bankowej, umów poręczenia i umów akredytywy.
Sposoby dochodzenia roszczeń przez banki, przesłanki dopuszczalności i zakres stosowania przyznanego im przywileju, instrumenty prawne, jakie mają do dyspozycji oraz środki służące ochronie praw dłużnika - to zakres tematyczny tej książki.

  Biznesplan
  Przygotowanie dobrego biznesplanu ma ogromne znaczenie w wielu sytuacjach, m.in. przy ubieganiu się o kredyt czy dofinansowanie ze środków unijnych. W książce autor omawia w sposób kompleksowy wszystkie zagadnienia związane z opracowaniem biznesplanu, tj. podsumowanie wykonawcze, cele i opis przedsięwzięcia, opis produktu, analizę rynku, marketing, zarządzanie, analizę szans i zagrożeń, analizę finansową, plan wykonawczy. Ponadto wskazuje on na najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu biznesplanów.

Jak szybko przygotować dobry biznesplan
Cel tej książki jest prosty i jasny: pomóc w napisaniu biznesplanu. Autor szczegółowo, krok po kroku opisuje cały proces jego przygotowania, tak by każdy mógł sporządzić swój biznesplan bez większego trudu i w krótkim czasie. Przedstawia elementy, które muszą znaleźć się w każdym biznesplanie - od określenia celów i opisania strategii rynkowej po stworzenie planu wdrożenia i przygotowanie prezentacji, która przyciągnie uwagę inwestorów.

  Business letters
  Książka ta jest adresowana do wszystkich, którzy chcą opanować cenioną na rynku pracy umiejętność pisania listów handlowych w języku angielskim.

Biuro i korespondencja
Wzory rozmów telefonicznych i pism w języku polskim i niemieckim oraz informacje dotyczące biura i kultury pracy. Podane są tutaj również wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o pracę. Omówione są także sprawy osobowe. Zasady skracania wyrazów i zestawienie skrótów występujących w korespondencji handlowej umieszczone są na końcu książki.

  Egzekucja przez zarząd przymusowy przedsiębiorstw rodzinnych
  Niniejsza publikacja omawia problematykę zarządu przymusowego przedsiębiorstw rodzinnych. Rozważania szczegółowe poprzedzono przedstawieniem regulacji dotyczącej tego sposobu egzekucji, który został wprowadzony dzięki nowelizacji KPC z 2.07.2004 r.
  Celem opracowania jest m.in. ukazanie możliwości wykorzystania egzekucji przez zarząd przymusowy w przypadku przedsiębiorstw rodzinnych. Praca skierowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków.
  Z całą pewnością mogą do niej sięgnąć także osoby prowadzące przedsiębiorstwa rodzinne. Zarząd przymusowy umożliwia bowiem zachowanie przez dłużnika zakładu pracy.

Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach
Głównym celem tej książki jest ocena możliwości wykorzystania faktoringu jako jednej z form krótkoterminowego finansowania bieżącej dzialalności przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach polskich.
W publikacji omówiono m.in.: genezę, funkcje i rodzaje faktoringu; przepisy prawne i rozwiązania księgowe dotyczące faktoringu; ekonomiczny i podatkowy aspekt faktoringu; ofertę instytucji zajmujących się usługami faktoringowymi w Polsce. Publikacja jest skierowana do przedsiebiorców, którzy zastanawiają się nad zastosowaniem faktoringu we własnych firmach, do pracowników firm faktoringowych i leasingowych, a także do studentów finansów i bankowosci.

  Kasy fiskalne 2006
  Książka prezentuje obowiązki i zakres rejestracji przy użyciu kas oraz podmioty zwolnione z takiego obowiązku. Omawia możliwość odroczenia terminu rejestracji sprzedaży przy użyciu kas, wskazując na istotne przesłanki, na których powinien być oparty wniosek w tej sprawie.

Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw (wyd. II)
Praktyczny poradnik przeznaczony przede wszystkim dla małych i średnich firm.
Dowiesz się, jak skutecznie przeprowadzać marketing w firmie, tak by odnosić na tym polu sukcesy. Znajdziesz tu wiele rad i wskazówek na temat tego, jak za pomocą przemyślanego marketingu zwiększyć sprzedaż i przekonać do siebie klientów. Pomożemy Ci określić segment rynku, na którym działasz i podpowiemy, jak dotrzeć do właściwego klienta. Dowiesz się m.in., jak napisać dobry list reklamowy, na co zwracać uwagę w przypadku reklam prasowych, jak wykorzystać internet w działaniach marketingowych. Książka jest napisana przyjaznym językiem i zawiera przykłady ułatwiające zrozumienie bardziej skomplikowanych zagadnień. Zawarliśmy w niej również najważniejsze regulacje podatkowe związane z księgowaniem wydatków na reklamę i marketing.

  Marketing w małej firmie
  "Starałem się, by ta książka była ukierunkowana praktycznie, tak by mogła stanowić pomoc przy samodzielnym podejmowaniu działań marketingowych, a jednocześnie dołożyłem odrobinę "specjalistycznych" treści tam, gdzie było to konieczne. Przynajmniej będziesz mógł zrobić odpowiednie wrażenie na tych, których będziesz pouczał. Cała zawarta tu wiedza to w dużej mierze suma mych dwudziestopięcioletnich doświadczeń z pracy w małych firmach, a także na swoim rachunku. Czyli - jak mawiają dobrzy kucharze - (prawie) wszystko, o czym tutaj wspominam, zostało spróbowane i przetestowane."

Weksel w praktyce
Weksel jest papierem wartościowym, którym posługują się w praktyce zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Jest to jednak szczególny dokument, którego rola oraz funkcje, zasady wystawiania, obrotu, dochodzenia roszczeń wobec dłużników itp. są ściśle uregulowane przez prawo, odpowiednio zsynchronizowane z rozwiązaniami międzynarodowymi w tej dziedzinie. Przestrzeganie tego prawa jest konieczne m.in. w celu zachowania uprawnień wekslowych, dotyczących zaostrzonej odpowiedzialności dłużników za zapłatę zobowiązań.
Jest ona niezbędna również dla dłużników, zobowiązujących się do zapłaty za weksel, którzy powinni mieć dostateczną świadomość, jaka jest ich odpowiedzialność z tytułu uczestnictwa w obrocie wekslowym.
Celem opracowania jest przybliżenie Czytelnikom informacji na ten temat. Nie stanowi ono, jak to występuje w większości opracowań poświęconych wekslowi, suchego komentarza do prawa wekslowego. Zamiarem autora jest bowiem przedstawienie zasad postępowania przy wykorzystaniu weksla w różnych sytuacjach w praktyce.
Podstawowe zagadnienia omówione w publikacji: charakterystyka i funkcje weksla; wystawianie weksla; weksel gwarancyjny; obrót wekslowy; dyskonto weksla w banku; zapłata weksla; egzekwowanie roszczeń wekslowych; weksel w handlu zagranicznym.

  Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach
  Właściwe zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa to sprawny i płynny proces wiązania i uwalniania jego kapitału. Podręcznik ten jest pierwszym opracowaniem, które w sposób kompleksowy omawia problematykę płynności finansowej i zarządzania finansami w krótkich okresach w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw
Celem książki jest podanie praktycznych wskazówek dla menedżerów i właścicieli firm, jak należy postępować, aby utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa. Polscy przedsiębiorcy funkcjonują obecnie w warunkach gospodarki rynkowej, również na otwartym rynku państw Unii Europejskiej. Obecność na rynkach zewnętrznych i rozwijająca się produkcja eksportowa to specyficzne aspekty problematyki zachowania płynności, do których również odnosi się autor.
W książce przedstawiono szczegółowo:
- podstawy planowania finansów i płynności przedsiębiorstwa, opracowanie rocznego planu finansowego i zarządzanie ryzykiem płynności firmy;
- narzędzia poprawy płynności finansowej w przedsiębiorstwie: faktoring, leasing, nowe instrumenty finansowe;
- zasady analizy ekonomicznej, finansowej i wskaźnikowej jako metody zapewnienia płynności finansowej;
- najczęściej popełniane błędy w planowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa.
Autor opiera się na własnym doświadczeniu w zarządzaniu firmami, odwołuje się również szeroko do literatury przedmiotu.

  Spółka cywilna między małżonkami
  Pierwsza na rynku polskim monografia poświęcona budzącej wiele kontrowersji w doktrynie i orzecznictwie problematyce spółki cywilnej między małżonkami. Autor - pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, znany z wielu opracowań z pogranicza prawa spółek i małżeńskiego prawa majątkowego, skupił się przede wszystkim na cywilnoprawnych aspektach funkcjonowania spółek małżonków.
  W pracy zawarta została także problematyka prawnopodatkowa, co sprawia że książka może być uznana za kompleksowe omówienie prawnych aspektów działalności spółek cywilnych z wyłącznym udziałem małżonków. Przedstawiono także spółkę cichą między małżonkami, uważaną przez większość doktryny za podtyp spółki cywilnej, która może stanowić atrakcyjną formę prowadzenia działalności gospodarczej dla małżonków pozostających w ustroju rozdzielności majątkowej.
  W książce omówione zostały takie zagadnienia jak: spółka cywilna a małżeństwo, dopuszczalność powstania spółki cywilnej między małżonkami, spółka cywilna jako jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej przez oboje małżonków, powstanie spółki cywilnej między małżonkami, spółka cywilna między małżonkami a majątkowe stosunki małżeńskie, spółka cywilna między małżonkami a zaspokojenie roszczeń wierzycieli, małżonkowie - wspólnicy spółki cywilnej w postępowaniu upadłościowym i układowym, podatkowe aspekty funkcjonowania spółki cywilnej między małżonkami, prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków w formie spółki cichej.
  Dołączone zostały także wzory umowy spółki cywilnej i cichej między małżonkami. Opracowanie uwzględnia w szerokim zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, zawiera bogatą literaturę. Przeznaczone jest dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, ekonomistów, księgowych, notariuszy, ale powinno także zainteresować małżonków, którzy już prowadzą lub zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej ze swoim wyłącznym udziałem.

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Książki dla biznesu -> Prowadzenie biznesu